Minnesotakur - Minnesota Behandling og AA

Hvordan foregår alkoholbehandling efter Minnesota modellen, den såkaldte Minnesotakur? Der er ikke tale om en kur i ordets forstand, men om et personligt udviklingsforløb igennem hvilket man får arbejdet med og løst sit alkoholproblem.

 

 

Helt centralt i Minnesota behandling står grundpillerne:

  • Betragtningen af alkoholisme som en sygdom.

  • Det terapeutiske miljø: Ædru alkoholikere behandler aktive alkoholikere under åbne og trygge forhold.

  • Relationen til AA, og de 12 trins program.

  • Alkoholisme betragtet som en familiesygdom. Hele familien påvirkes af alkoholikerens adfærd.

  • Generelt og erfaringsmæssigt fremviser en Minnesota behandling virkeligt gode resultater, idet ca. 80% af klienterne som hovedregel kan konstateres stabilt og vedvarende ædru 1 år efter behandlingens afslutning.

 

 

Minnesotakur og Minnesota behandling på Møllen

Minnesotakur/Minnesota behandling og Anonyme Alkoholikere

Minnesota modellen er udviklet i 1950´ernes Amerika, og baserer sig grundlæggende på de erfaringer, de første AA´ere gjorde sig, og derefter konkretiserede i form af de 12 Trin.

Sagt på almindeligt dansk, guides den afhængige gennem en proces, der leder til et brud på benægtelsen, og fører videre frem til en grundlæggende og markant ændring i selvopfattelse, ansvarlighed og adfærd.

Modsat andre behandlingsformer kommer klienten til at se, at de omgivende problemer skyldes drikkeriet.

Under Minnesota behandling bibringes alkoholikeren en accept af, at afhængigheden er at betragte som en sygdom, han/hun selv må forholde sig ansvarligt til - på linie med enhver anden sygdom.

 

 

I en Minnesota behandling er det sygdommen og ikke personen, der angribes

For mange er en Minnesota behandlng en helt ny og omvendt indgangsvinkel på misbrug og afhængighed.

Betragtninger over at »den afhængige måske nøgternt kunne overveje perspektiverne i at blive og forblive ædru HELT for sin egen skyld« - eller, at der reelt kan opbygges en indre styrke og et grundlag for konstruktivt at vælge mellem »at drikke eller IKKE at drikke«, kan virke overraskende eller endda chokerende, måske provokerende på mange - alt efter hvilken side af bordet, man sidder ved.

I behandlingen tages der som hovedsigte fat på 3 områder:

  • Nedbrydning af benægtelsen med efterfølgende erkendelse og ikke mindst accept af afhængigheden.

  • Erkendelse af de oversete muligheder i et liv uden brug af alkohol og/eller stemningsændrende stoffer af enhver art.

  • Restituering, genopbygning af selvværd, selvtillid og ansvarlighed for eget liv og velfærd.

 

 

Minnesotakuren kaldes også for Minnesota modellen

Behandlingen

Minnesotakuren gennemføres som undervisningstimer og gruppeterapi, personlige samtaler samt individuel terapi. Derudover løsning af skriftlige opgaver samt deltagelse i rent praktiske og dagligdags gøremål.

Klienterne deltager i AA møder og foredrag, ser relevante film om afhængighed mv.

Minnesota behandlingen foregår hos os i et 5-6 ugers døgn-/internatophold. Behandlingen kan betragtes som indlæggelse på privathospital, og klienten må derfor forvente at skulle betale behandlingen selv eller få denne betalt via en sundhedsforsikring.

 

Kontakt os